Spolehlivý shop

Mezinárodní certifikace internetových obchodů

Všeobecné obchodní podmínky programu Spolehlivý shop
 

Preambule

Tyto Veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  společnosti Evropský informační institut, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, identifikační číslo: 04048342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 241637 (dále jen Evropský informační institut) upravují práva a podmínky návštěvníků a uživatelů internetového portálu Spolehlivý shop umístěného na url adrese www.spolehlivyshop.cz (dále jen Portálu), podmínky užití prestižní marketingové značky Spolehlivý shop, loga Spolehlivý shop a jeho prvků dohromady i samostatně, obchodní vztahy mezi Evropským informačním institutem a jeho smluvními a obchodními partnery. Evropský informační institut si vyhrazuje právo, kdykoliv a to i bez upozornění provádět v těchto VOP změny dle svého uvážení. Tyto změny jsou závazné i pro osoby, jenž s VOP souhlasili před provedením těchto změn od data provedení změn.

Podmínky užití webového portálu

Obsah a struktura této webové stránky jsou výlučným vlastnictvím společnosti Evropský informační institut a podléhají licenci této společnosti. Stránka, její obsah a struktura jsou chráněny autorským právem. Všechna práva vyhrazena.

Informace, další obsah a funkčnost této webové stránky se poskytují "tak, jak jsou" bez záruky, buď výslovné nebo předpokládané, jakéhokoliv typu, včetně, ale bez omezení záruk týkajících se pravdivosti, přesnosti, úplnosti, kvality nebo nepřetržité dostupnosti poskytovaných informací, obsahu a funkčnosti. Evropský informační institut si vyhrazuje právo provádět změny kdykoliv bez předběžného upozornění.

Přístup do této webové stránky a její používání je na vlastní nebezpečí uživatele. Evropský informační institut není v žádném případě odpovědná za škody jakéhokoliv druhu, včetně přímých, nepřímých, náhodných nebo následných škod, vzniklých přístupem na tuto webovou stránku nebo jejím používáním.

Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky plně nebo částečně provozované a řízené třetími stranami. Evropský informační institut nepřejímá odpovědnost ani ručení za obsah takových webových stránek nebo za přístup na ně. Přístup na hyperlinkové stránky s hypertextovými odkazy a jejich používání je výlučně na vlastní nebezpečí uživatele.

Přístup na tuto webovou stránku a její používání se výlučně řídí právem České republiky.

Podmínky certifikace

1. Úvodní ustanovení, popis služby 

1.1. Tyto Obchodní podmínky programu ”Mezinárodní certifikace - Spolehlivý shop“ (dále jen „Spolehlivý shop“) vydává společnost EVROPSKÝ INFORMAČNÍ INSTITUT s. r. o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ič 040 48 342, dič,  jako výhradní Poskytovat Mezinárodní certifikace – Spolehlivý shop v České Republice, za  účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívající certifikační značku „SPOLEHLIVÝ SHOP“

1.2. Tyto OP „Mezinárodní certifikace - Spolehlivý shop“,  jsou součástí zvláštních podmínek užívání certifikace ve smyslu čl. 1.2.2. Podmínek užívání certifikace, dostupné na www.spolehlivyshop.cz  (dále jen „Podmínky“), které se na vztah mezi Obchodníkem a

Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto OP Spolehlivý shop nestanoví jinak.

Na tyto OP Spolehlivý shop se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek, není-li

v těchto OP Spolehlivý shop označen odlišný pojem a definován jeho výklad. 

1.3. V rámci Evropského informačního institutu, s. r. o., uděluje provozovatel internetovým obchodům certifikaci „Spolehlivý shop“ (dále jen „Certifikace“), spočívající v užívání certifikačního loga Spolehlivý shop na svém internetovém portálu za účelem kultivaci internetového obchodního prostředí v České Republice.  Certifikace je udílena, podle mezinárodní normy IC-IS.org., internetovým obchodům, kteří splňují daná kritéria pro udělení certifikace. Certifikace je udílena za správní poplatek, sloužící na pokrytí nákladů spojených s kontrolou internetového obchodu, jemuž je certifikace udílena.

1.4. Provozovatel  poskytuje Certifikaci těm Obchodníkům, kteří jsou prověřeni na základě daných mezinárodních kritérií dle čl. 3. podmínek, jsou uvedeni v databázi spolehlivyshop.cz nebo spolahlivyshop.sk a uzavřeli smlouvu s provozovatelem o udělení Mezinárodní certifikace- Spolehlivý shop.

1.5. Tyto OP Spolehlivý shop, se vztahují na vztah mezi Provozovatelem a Obchodníkem, týkající se poskytování a užívání Certifikace, přičemž tvoří nedílnou součást Smlouvy o spolupráci při poskytování Certifikace „Spolehlivý Shop“, uzavřené dle čl. 2. (dále jen „Smlouva“). 

2. Udělení certifikace, uzavření, trvání a odstoupení od Smlouvy 

2.1. Obchodník, který byl certifikován, je uveden v databázi spolehlivých internetových obchodů, která je uvedena na portálu spolehlivyshop.cz.

2.2. V rámci udělení certifikace je Obchodník seznámen se zněním těchto Podmínek, s nímž vysloví

souhlas. Provozovatel zašle po telefonické domluvě Obchodníkovi na jeho e-mailovu adresu ověřující formulář s danými kritérii a obchodními podmínkami. Potvrzení a následné odeslání  formuláře  Provozovateli,  včetně přistoupení na znění Podmínek je považováno za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím potvrzujícího e-mailu, odeslaného Provozovatelem Obchodníkovi na jeho e-mailovou adresu, a zaplacením správního poplatku Obchodníkem Provozovateli.

2.3. Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku (na žádost Obchodníka lze smlouvu uzavřít na 2 nebo 3 roky). Smlouvu je možné ukončit výpovědí, zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo na adresu Provozovatele, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, či nezaplacením správního poplatku na další roční období. Provozovatel je dále oprávněn Smlouvu ukončit odstoupením z důvodů dle těchto Podmínek. Trvání Smlouvy je podmíněno trváním certifikace udělené Obchodníkovi a vedení internetového obchodu v databázi spolehlivých internetových obchodů na portálu spolehlivyshop.cz.

2.4. V případě zániku smluvního vztahu nemá Obchodník nárok na vrácení ceny certifikace, ani její části

2.4.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že obchodník:

2.4.2. neoprávněně pořídí rozmnoženinu Produktu v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou

2.4.3. provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu certifikace

2.4.4. umožní užití Produktu další osobě, včetně pronájmu a půjčování

2.4.5. neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je Certifikace založena nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě

2.4.6. poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem

2.4.7. pro nezaplacení správního poplatku ani přes písemnou výzvu Provozovatele

3. Práva a povinnosti Obchodníka

3.1. Obchodník se zavazuje umístit udělenou Certifikaci vždy na předem dohodnutou webovou doménu

3.2. Obchodník zaplacením správního poplatku  potvrzuje, že souhlasí s OP a podmínkami smlouvy. Pokud Obchodník nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání, kopírování a instalace Certifikace.

3.3. Obchodník nesmí Certifikace žádným způsobem upravovat, analyzovat, provádět reverse   engineering a jinak do něj zasahovat nebo jej přizpůsobovat k jinému užití než stanovenému na základě Podmínek. Obchodník nesmí Certifikaci dále prodávat, pronajímat, půjčovat, rozmnožovat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám, a to ani k částečnému užívání.

3.4. Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Obchodník práva vyplývající z těchto Podmínek. Provozovatel je oprávněn vyměřit Obchodníkovi za každé neoprávněné přenechání Certifikace k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši ………….kč. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu porušení Podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování na adresu sídla Provozovatele. Doručení vyúčtování smluvní pokuty, se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty, se považuje za doručené třetí den po jeho prokazatelném odeslání.

3.5. Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů,

zadaných v databázi spolehlivých internetových obchodů.

3.6. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností Evropský informační institut, s. r. o.

4. Práva a povinnosti Provozovatele 

4.1. Provozovatel je oprávněn udělit certifikace dle normy IC-IS.org, která pevně spojuje stanovená zákonná a etická kritéria, které musí internetový obchod splňovat.

4.2. Provozovatel není oprávněn, adresy a veškeré další informace, získané dle

Smlouvy, předávat jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá zákon. 

4.3. Provozovatel je povinen: 

4.3.1. zapsat Internetový obchod, s kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí certifikace a zaplacen  správní poplatek, do databáze spolehlivých internetových obchodů, která je uvedena na portálu spolehlivyshop.cz

4.3.2. zajistit technický chod Služby, zejména její adekvátní dostupnost;

4.3.3. upozornit Objednatele na jakékoliv negativní reakce jeho Zákazníků v souvislosti s přístupem 

           k řešení problémů se Zákazníkem. 

4.3.4. prověřit internetový obchod Objednavatele v případě, že se objevili negativní reakce jeho 

           Zákazníků v souvislosti s řešením problémů se Zákazníkem.

4.3.5. veškeré osobní údaje shromážděné v souvislosti s Certifikací budou využívány k účelům, 

           k jakým byly shromážděny (tj. budou užívány pouze pro vnitřní potřeby Provozovatele a pro 

           účely komunikace s Obchodníkem). Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

5.  Nadstandardní služby Provozovatele

5.1. Nadstandardními službami Provozovatele jsou zejména poradenská činnost a konzultace. Uvedené práce jsou Poskytovatelem účtovány na základě aktuálního ceníku uvedeného na webové stránce Provozovatele, spolehlivyshop.cz.

6. Platební podmínky

6.1. Ceny a poplatky za poskytnutí certifikace jsou uvedeny v aktuálním ceníku, a to vždy bez DPH, které je účtováno ve  výši odpovídající platným právním předpisům. 

6.2. Obchodník provádí úhrady vždy na základě daňových dokladů zaslaných Provozovatelem, se splatností minimálně 5 dnů ode dne doručení. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet Provozovatele uvedený v daňovém dokladu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Obchodní podmínky se řídí autorským zákonem a obchodním zákoníkem.

7.2. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, řídí se Smlouva zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a vztahy ze Smlouvy vzniklé se řídí českým právem. 

7.3. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Obchodníkem a jazykem Smlouvy je český jazyk.

7.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

Tyto OP se řídí Zákonem o Ochraně osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.